واکنش انجمنِ ” آذربایجان مدنیت اوجاغی” به اعتراضات برحق مردمی

واکنش انجمنِ ” آذربایجان مدنیت اوجاغی” به اعتراضات برحق مردمی

انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی درواکنش به اعتراضات برحق مردم بیانیه صادرکرد.