شیخ صفی الدین اورموی یکی از نوابع عالم موسیقی

شیخ صفی الدین اورموی یکی از نوابع عالم موسیقی

ضرورت معرفی شیخ صفی الدین اورموی یکی از نوابع عالم موسیقی توسط سازمان میراث فرهنگی وشهرداری اورمیه ...