کولبری تعطیل شد/نظام بانکی و اداری مشکل اصلی مااست

کولبری تعطیل شد/نظام بانکی و اداری مشکل اصلی مااست

وزیرکشورگفت:در دولت تصمیم گرفتیم کولبری را کلاً تعطیل کنیم؛ ۱۵ بازارچه مرزی را رسمی کردیم.