حضورپورشور تورکهای شهرستان رشت : راهپیمائی ِ۱۳ آبان ۹۶

حضورپورشور تورکهای شهرستان رشت : راهپیمائی ِ۱۳ آبان ۹۶

راهپیمائی ندای استکبار ستیزی در آذربایجان غربی