هر ۹ روز یک فیلم در آذربایجان غربی تولید می شود

هر ۹ روز یک فیلم در آذربایجان غربی تولید می شود

سرویس هنر وهمایش: تشکیل شورای هماهنگی توسعه صنعت تصویر و سینما