توزیع رایگان  کتابهای تورکی مجوزداربرای کودکان

توزیع رایگان  کتابهای تورکی مجوزداربرای کودکان

جمعی از فعالین ملی و مدنی تورک آذربایجان به میمنت پاسداشت «زبان مادری» «آنا دیل» اقدام به پخش کتاب‌های تورکی در سطح شهر ومهدکودکهای اورمیه نمودند.