تحدید حقوق شهروندی درمزار ستارخان  سردارملی

تحدید حقوق شهروندی درمزار ستارخان  سردارملی

رفتارنامتعارف وتبعیض آمیز دولت تدبیرکه مدعی پرچمداری حقوق شهروندی است !