بیانیه جمعی ازفعالان مدنی وانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

بیانیه جمعی ازفعالان مدنی وانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

درپی تغییرنام اصیل اورمیه به نام بی ریشۀ اِرومیه توسط شورای شهرستان اورمیه بسیاری از نخبگان وفعالان مدنی ازخودواکنش نشان دادند.