بیانیه جمعی ازفعالان مدنی وانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

درپی تغییرنام اصیل اورمیه به نام بی ریشۀ اِرومیه توسط شورای شهرستان اورمیه بسیاری از نخبگان وفعالان مدنی ازخودواکنش نشان دادند.

سرویس اجتماعی وفرهنگی : درپی تغییرنام اصیل اورمیه به نام بی ریشۀ اِرومیه توسط شورای شهرستان اورمیه بسیاری از نخبگان وفعالان مدنی ازخودواکنش نشان دادند. 

 

به گزارش آمونیوز : فعالان فرهنگی ومدنی ضمن اعتراض به اینگونه حرکتهای مغایربا عُرف وخواستگاه حقوق شهروندی درصددند با راه انداختن تجمعات،کمپینها وبیانیه ها وجمع اوری طومارها اعتراضات مدنی خودرا بگوش مسئولین استان علی الخصوص مسئولین فرهنگی برسانند. 

 

گفتنی است شورای شهرستان اورمیه دراقدامی موهن کلمۀ اورمیه را از  تابلوی شورای شهر به ارومیه تغییردادند. دراین راستا جمعی از فعالان فرهنگی ومدنی،اصحاب رسانه وانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی ،بیانیه ای را بصورت مشترک صادرنمودندکه متن بیانیه بشرح زیراست :   

 

                                                    « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ » 

جناب دکتر محمدمهدی شهریاری استاندارمحترم آذربایجان غربی ومسئولین زیربط حقوق شهروندی ومیراث فرهنگی

 

درپی انتشاربخشنامه موهن استاندارسابق آذربایجان غربی بشماره ۲۵۶۰۴  / ۹۶ / ۱۴ – ۱۰ خرداد۹۶ مبنی برتغییر نام اورمیه بنام بی ریشۀ اِرومیه  که با اعتراضات گسترده قاطبه نخبگان وفعالان فرهنگی  ومدنی آذربایجان غربی روبرو گشت ، متاسفانه اخیرنیز قلب آذربایجان شاهد تغییر کلمۀ وزین اورمیه به اِرومیه درتابلویِ شورای شهرستان اورمیه گردید!

 

نظرباینکه براساس ظریه قاطع  تاریخدانان این خطه شهیدپرورکه بارها مستندا اثبات نموده اند نام تاریخی اورمیه (اورمو یا اورمیه با قدمت هزارساله بوده وحتی دردوره قاجارکاتبین  اُرمیه نوشته اند وکلمه نامانوس اِرومیه هیچگونه سندیتی نداردومدعیان این نوع نوشتار ازنوشتارهای تاریخ نویسان رژیم منحوس پهلوی الهام گرفته انداین درحالیست که درکتاب فرهنگ لغت دهخدا که اثرآن به یکصدسال هم نمیرسد اما فرهنگستان زبان فارسی آنرا برای خودملاک ومنبع مینامدنیز اینگونه عنوان شده که اورمیه یا اُرومیه فرقی نداردلذا با عنایت باینکه اگرهم فرقی نداشت چرا مسئولین فرهنگی دستمال به سری می بندندکه دردنمیکند درحالیکه صدها سال است ” اورمیه یا اورمو ”  درفولکولور نوشتاری واداب سونن وزبان محاوره ای مردم این خطه نیز تبدیل به عرف گردیده ومعمولا قوانین جوامع از عُرفهای پسندیده تبعیت میکنند.اکنون منطق وبینش اجتماعی چنین حکم میکندضمن لغو بخشنامه مذکور موهن ، اورمیه یا اورمو را ، یکباربرای همیشه تثبیت نموده و بیش ازاین جامعه فرهنگی را درتنگنا والتهاب وانگذارند.

 

لذا این انجمن وجمعی ازفعالان مدنی ازقاطبۀ مسئولین فرهنگی خواستار اعمال عرف رایج وپرهیز از تقابل دربرابر خواستگاه حقوق شهروندی وفرهنگی مردم اورمیه قرارنداده وتمکین نموده وازطریق شورای فرهنگی استان وشورای شهربه این کارپسندیده مهرتاییدزده وخاتمه دهند.

با احترامات بی شائبه

جمعی ازفعالان مدنی وانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :