حماسه مشارکت آذربایجانیهاو سولدوزیها درزلزله کرمانشاه

شانتاژهای کانالهای نفرت پراکن کوردهای معاندنظام  وتحریف اخبار کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :