آدرس غلط رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب، علیه دریاچه اورمیه!

شکاندن دریاچه اورمیه را  1- بی عرضگی مدیران -2 احداث بیش از صدها سد از دولت دوران سازندگی تاکنون -3 –بدعهدی دولت تدبیردرپرداخت اعتبارات تخصیصی سالانه – میباشد

سرویس محیط زیست آمونیوز: یادداشتی از کارشناس محیط زیست 

 

 

 

درحالیکه کلیه کارشناسان وستاداحیاء دریاچه فریادمیزننددلایل اصلی  خشکاندن دریاچه اورمیه را  ۱- بی عرضگی مدیران -۲ احداث بیش از صدها سد از دولت دوران سازندگی تاکنون -۳ –بدعهدی دولت تدبیردرپرداخت اعتبارات تخصیصی سالانه – میباشد .. متاسفانه رسانه های اجاره ای و وابسته به باندهای قدرت  با دادن ادرس غلط حقوق شهروندی وحقیقت را فدای مصلحت های باندی وگروهی میکنندتا از قِبَلِ آب باریکه های جناح های منتسبشان همچنان بطورنامشروع ارتزاق کنند.

 

جرم خشکی دریاچه اورمیه را نیز به گردن کشاورزان انداختند

 

یک کارشناس مسائل محیط زیست با عنوان کردن این موضوع افزود دولت تدبیر پس از طرح غیرکارشناسی نکاشت قول  تغییرروش کشت را به کشاورزان داده بود وقراربود وامهای ۴ درصد به همه کشاورزان دارای محصوصلات آب بر تخصیص دهدکه این هم شعاری پوپولیستی بود

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :