تحدید حقوق شهروندی درمزار ستارخان  سردارملی

رفتارنامتعارف وتبعیض آمیز دولت تدبیرکه مدعی پرچمداری حقوق شهروندی است !

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :