تکرارتاریخ ازسیمیتقو تا بارزانی

90 سال بعد تکرار تاریخ در مورد بارزانی: براساس رای پارلمان عراق در 5 مهر 1396 مسعود بارزانی تحت پیگرد قضایی قرارگرفت.

سرویس تاریخ وهویت آذربایجان : تکرار تاریخ در مورد سیمیتقو و بارزانی

 

 

بقلم دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی: 

سال ۱۳۰۶ سیمیتقو به سبب اقدامات جنایتکارانه فراوانش در آذربایجان تحت تعقیب مقامات قضایی ایران قرار گرفت و براساس ماده ۷۰ قانون مجازات حکم اعدام برای وی صادر شد:

وزارت عدلیه

اداره مدعی عمومی

بتاریخ ۳۰ شهریورماه سنه ۱۳۰۶

نمره ۲۵۸۶، ضمیمه پنج ورقه

مقام منیع وزارت جلیه عدلیه عظمی … دامت شوکته

اسماعیل آقای شکاک(سمیتقو) مرتکب جنایاتی در حدود سلماس گردیده که این اداره بر طبق تجویز دیوانعالی تمییز در مرکز، مشارالیه را تعقیب نموده و چون فعلاً از خاک ایران خارج و در بین النهرین اقامت دارد، سواد قراریرا که مستنطق به اجازه ماده ۱۱۵ اصول محاکمات جزایی صادره کرده، تلواً تقدیم میدارید که مقرر فرمایند بوسیله وزارت امورخارجه اقدامات لازم برای استرداد او بعمل آید. عملیات منتسب به او که مشتمل ماده ۷۰ قانون مجازات است، خلاصه اش بضمیمه سواد قرار دیوانعالی تمییز مبنی بر احاله امر بطهران و سواد ماده ۱۵۵ اصول محاکمات جزائی و ماده ۷۰ قانون مجازات منضماً تقدیم می گردد. مشخصات متهم از نقطه نظر معروفیت به شخص او محتاج توضیح نیست.

کفیل پارکه بدایت

[مهر/امضاء]: مدعی العموم بدایت تهران ۱۳۴۰٫

[حاشیه] : حسب الامر بوزارت خارجه نوشته شود . ۳۰/۶/۶]۱۳۰[

۹۰ سال بعد تکرار تاریخ در مورد بارزانی: براساس رای پارلمان عراق در ۵ مهر ۱۳۹۶ مسعود بارزانی تحت پیگرد قضایی قرارگرفت.

 

 بقلم دکترتوحید ملک زاده دیلمقانی 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :