شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط ثبت نام برای مطالعه داوطلبان

گروه ثبت نام انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی : این انجمن سازمانی مردم نهاد  وغیرسیاسی ،دارای مجوزرسمی  است وبه هیچ گروه ودسته ای وابسته نبوده وبصورت خودجوش از بتن جامعه هویت طلبان ملتزم به قانون اساسی  تشکیل گردیده وبصورت مستقل وبا استعانت ازآیه وامرهم شورا بینهم فعالیت مینماید. 

 

 

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی: 

عضویت درانجمن بمنزله پذیرفتن  اساسنامه  ووآئین نامه های داخلی  انجمن میباشد. 

تمامی فعالیتهای اعضاوانجمن منطبق برقانون اساسی است ولاغیر

حفظ شئائر دینی واخلاقی  منطبق برقانون اساسی

حفظ اسرار  واهداف  انجمن

دفاع از موقعیت وحیثیت اجتماعی وحقوقی انجمن 

حفظ حرمت واسرارحقیقی وحقوقی اعضاو انجمن

کلیه  اطلاعات پرونده های ثبت نامی درطبقه بندی محرمانه  محفوظ خواهدبود.

داشتن گرایشات سیاسی افراد درچارچوب قانون اساسی  مشروط برعدم اشرافیت براهداف انجمن مانعی برعضویت نخواهدبود.   

                             *    *   *

خلاصه اساسنامه واهداف انجمن

اساسنامه انجمن  بصورت عضوپذیری است که اعضای مجمع آن ازمیان فعالان  ومعیارهای اساسنامه تشکیل میشود. اهداف وروشهای زیر جزو خلاصه اساسنامه انجمن است که  در ۳ فصل و۴۱ ماده و۲۴ تبصره به تایید هیئت نظارت برسازمانهای مردم نهاد (انجمنها)رسیده است.

خلاصه اهداف کلی  انجمن :

انجمن سازمانی مردم نهادوغیرسیاسی است که طبق اساسنامه درراستای تلاش برای توسعه هویت وفرهنگ وفولکلور  ودفاع ازحقوق شهروندی آذربایجان تاسیس یافته است.

 

خلاصه روشهای تحقق اهداف انجمن:

 برگزاری سمپوزیومها وهمایشهای علمی،فرهنگی  داخلی وخارجی  ،تاسیس چاپخانه وچاپ نشریه وروزنامه ومجلات وکتب  مکتوب ومجازی واینترنتی ، دفاع ازحقوق شهروندی فعالان مدنی آذربایجان،تاسیس موسسات عالی آموزشی،آموزش زبان مادری و توسعه وآموزش  موسیقی آشیقی و توسعه تاریخ وهویت آذربایجان …

 

 مقررات نحوه عضوپذیری :

انجمن طبق اساسنامه وآئین نامه داخلی  در رده های اعضای  فعال- نیمه فعال  –افتخاری –هوادار ،  عضو می پذیرد

اعضای فعال  شامل کسانی است که درکمیته های ۱۴ گانه انجمن فعالیت  ستادی واجرائی  خودرااحرازکنند. (محدودیت سنی   بالاتراز۱۷ سال )

اعضای نیمه فعال شامل کسانی است  که درامور ستادی  واجرائی بطورپاره وقت   درانجمن همیاری وهمکاری دارند(محدودیت سنی  ۱۴ سال به بالا )

اعضای افتخاری: ازاین بزرگواران انجمن رسما  دعوت بعمل خواهدآورد.مشمول اساتید ونخبگان ،نوابغ (علمی ،هنری وفرهنگی -هنرمندان -نویسندگان ومشاهیر،مخترعین  داخلی وخارجی) که فرصت حضورمستمردراموراجرائی وستادی انجمن ،برای این عزیزان امکان پذیر نیست اما همسوئی  آنها با انجمن محرزاست.(فاقد محدودیت سنی )

اعضای هوادار: کسانی که  شرایط آنها با شرایط ومقررات انجمن به دلایل (سنی،مسافت  جغرافیائی وخارج ازمرکز آذربایجان غربی، دانش آموزان ابتدائی،متوسطه ، معلولیت جسمی وسایردلایل) که ممکن است داوطلب با احرازشرایط دررده هوادار  درهمایشها ،فعالیتهای زیست محیطی وفرهنگی وآموزشی، فراخوانها،عضویت درکانالهاوحمایتهای عمومی  درانتشاربیانیه هاوحضوردرتجمعات قانونی وامثال آن درصورت تمایل درحدتوان خود مایل به همکاری باشند .(محدودیت سنی  ۷ سال بالاتر)

تذکرمهم : رضایت والدین  برای افرادی که به سن قانونی نرسیده اند به غیراز” هواداران ” الزامی است .

 

تشکیلات  انجمن [ انجمن دارای ۱۴ کمیته  اصلی است]  :

 

متقاضیان عزیز میتوانند درتکمیل فرم  باتوجه به  تجارب وتخصص خود  نام کمیته یا کمیته هائی  که مایلنددرآن فعالیت کنند با انتخاب فرمهای   (فعال ، نیمه فعال ،هوادار )  

براساس میزان وقتی که میتوانند صرف انجمن کنند برپایه توانایی وتجربه وتخصص خود داوطلب همکاری شوند.

 

حداقل اعضای هرکمیته ۳نفر وحداکثر تا ۱۰ نفرخواهدبودوزیرشاخه های هرکمیته  تا ۱۰۰۰۰ نفر عضوگیری قابل افزایش است.

۱- کمیته حقوقی  :  شامل حقوقدانان-وکلا (  با حداقل مدرک تحصیلی  کاردانی  باگرایشات کلیه رشته  حقوق )   

۲-  کمیته  آموزش وزبان مادری: شامل کلیه رشته های آموزشی (علوم انسانی- تجربی وفنی -ورزشی ،نظامی ورزمی  )، مخترعین ،معلمان واساتید ودانش آموختگان دانشگاه ها ،دانشجویان ،تمیرکاران فنی ومهندس ،نویسندگان،شعرا، متخصصین واساتید ،کاردانان وکارشناسان زبان وادبیات تورکی وسایرزبان های بین المللی ومحلی   ( حداقل مدرک تحصیلی  دیپلم )

۳- کمیته روابط عمومی واموربین الملل  :امورمربوط به تشریفات توزیع بیانیه ها واعلامیه هاواجرای مراسم همایشها ، برگزاری سمپوزیومها وسمینارهای داخل وخارجی وروابط خارجی (حداقل مدرک تحصیای  ششم ابتدائی ) شامل کلیه کسانیکه تجارب و تخصص مرتبط دارند (همه اقشارمختلف ،بازاریان ، دانش آموزان- دانشجویان …)

۴- کمیته  رسانه ومطبوعات : شامل ،کلیه امور نشریات، انتشارات ،تاسیس وطراحی ومدیریت سایت ونشریات الکترونیکی ومکتوب  وانتشار دیدگاه ها  ومدیریت وتصدی شبکه های مجازی وزیرشاخه های مربوطه  ) 

۵- کمیته بانوان : فعالیت بانوان دراین کمیته شامل: کلیه مسائل مختص  بانوان اعم از فرهنگی-هنری وورزشی  (شرکت درسایرکمیته ها باتوجه به تخصص وتجارب  طبق آئین نامه داخلی مجازاست.

۶- کمیته تخصصی [ هویت ،تاریخ ومیراث فرهنگی آذربایجان] شامل : ( رشته های تاریخ،متخصصان مجرب تاریخ وفرهنگ بومی آذربایجان ،شاعران ونویسندگان و دشته ها وتخصصهای مرتبط  )

۷- کمیته  ادارات وموسسات  (کلیه ادارات –صنوف کارگران وکارمندان ونهادها وسازمانهای دولتی ومردم نهاد)

۸- کمیته اصناف (کلیه فعالان تجاری واقتصادی ،بازاریان وبازرگانان و صنعتگران وتولیدگران  ونظایرآن )

۹- کمیته  دانشگاهیان (اساتید و دانشجویان  ودانش آموزان )

۱۰-   کمیته تخصصی  آشیقها (شامل کلیه آشیقا وموسیقی دانان  )

۱۱- کمیته  هنرمندان (نقاشان،خطاطان،سفالگران ،پیکرتراشان وهنرپیشه گان ونظایرآن )

۱۲- کمیته ورزش (شامل کلیه اساتید وپیشکسوتان وقهرمانان  ومربیان  درکلیه رشته ها ی ورزشی) 

۱۳- کمیته اقتصادواشتغال شامل کسانیکه دراین عرصه تجربه وتخصص لازم  را داشته باشند بمنظور بکارگیری کلیه روشها برای  ارائه خدمات رشدو توسعه اقتصادواشتغال مناطق آذربایجان  

۱۴- کمیته مذهبی (تبیین برنامه ها ی دینی ومذهبی وتلاش برای تقریب مذاهب وآموزش نوحه خوانی اصیل آذربایجانی )

 ۱۵ – کمیته هواداران : تبیین وآموزش مشی انجمن به هواداران ( محدودیت سنی ۷سال بالاتر)  

۱۶- کمیته مرکزی ( فقط روئسا یا دبیران کمیته های پانزده گانه فوق عضو این کمیته برای تبیین اهداف وبرنامه های راهبردی ( کوتاه مدت-میان مدت وبلندمدت خواهندبود)

 

آشنائی بیشتر با نحوه تاسیس انجمن  [ این صفحه    ]  

 

داوطلبین میتوانندجهت ثبت نام  از قسمت  عضویت  [ ازطریق این صفحه   ] درانجمن نسبت به تکمیل فرمهای  مختص [  فعال- نیمه فعال- افتخاری- هوادار    ] اقدام کنند.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :