نامگذاری روز ملی دریاچه اورمیه ازمطالبات ملی

فیلم خشک شدن دریاچه اورمیه به روایت گوگل...!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :