آرشیو "گالری"

درخواست فعالان مدنی وانجمن  مدنیت اوجاغی از امام جمعه اورمیه

درخواست فعالان مدنی وانجمن  مدنیت اوجاغی از امام جمعه اورمیه

تسلیم دو نامه ازسوی فعالان مدنی وانجمن مدنیت اوجاغی به امام جمعه محترم اورمیه

مراسم بزرگداشت زبان مادری دراورمیه به راوایت تصویر

مراسم بزرگداشت زبان مادری دراورمیه به راوایت تصویر

مراسم بزرگداشت زبان مادری دراورمیه به راوایت تصویر

انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

آشنائی با انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

آشنائی با انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

گزارش تاسیس انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی