آرشیو "اجتماعی"

واکنش انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به نسل کشی درمیانمار

واکنش انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به نسل کشی درمیانمار

کجایند مدعیان تمدن، آزادی وحقوق بشر؟!

انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

تاسیس انجمن “آذربایجان مدنیت اوجاغی ” دراورمیه

تاسیس انجمن “آذربایجان مدنیت اوجاغی ” دراورمیه

تعرفه های تبلیغاتی آمونیوز

تعرفه های تبلیغاتی آمونیوز

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط عمومی واختصاصی عضویت درانجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

شرایط ثبت نام برای مطالعه داوطلبان

درخواست نامگذاری روز ملی نجات دریاچه

درخواست نامگذاری روز ملی نجات دریاچه

مردم آذربایجان منتظر نتایج پیگیری مسئولین ونمایندگان آذربایجان غربی درباره اقدامات وزارت کشوربرای نامگذاری روزملی دریاچه اورمیه...